AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

PODNIEŚ STANDARDY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI!

czym jest Audyt BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?

Każda organizacja posiada i przetwarza ogromne zasoby informacji, które mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania. Te zasoby, w połączeniu z systemami i sieciami informatycznymi mogą być przedmiotem różnego rodzaju ataków, takich jak włamanie do sieci, zainfekowanie wirusem, hackerstwo czy zwykły wandalizm. Mogą one powodować utratę lub ujawnienie ważnych danych, a nawet stwarzają ryzyko sankcji karnych. Z tego względu odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji powinno być w każdej organizacji jednym z priorytetów. 

Najlepsze jest rozwiązanie? Podejście systemowe zapewniające skuteczne i kompleksowe zarządzanie posiadanymi danymi, infrastrukturą służącą do ich bezpiecznego przetwarzania, a także ryzykiem z tym związanym. 

 

Audyt bezpieczeństwa informacji jest szczegółową kontrolą wykonywaną przez zewnętrznych specjalistów, którego celem jest wykrycie luk w zabezpieczeniach, ewentualnych podatności na ataki oraz sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami i polityką bezpieczeństwa firmy.
Polega na:

 • zbadaniu aktualnego stanu zabezpieczenia zasobów,
 • wykryciu potencjalnego zagrożenia,
 • wskazaniu luk i niezgodności,
 • przygotowaniu rekomendacji i zaleceń naprawczo-korygujących.

Podczas trwania procesu audytowego części proceduralnej, zebrane zostaną niezbędne informacje o organizacji i Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), jaki w niej obowiązuje. Specjaliści zweryfikują dokumentację techniczną oraz obowiązujące normy wewnętrzne w badanym zakresie.

Podczas audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej zbadane zostaną m.in.:

 • zabezpieczania dostępu do sieci firmowej;
 • zabezpieczenia urządzeń sieciowych- (switche, routery);
 • stan i poprawność systemu kopii zapasowej;
 • zabezpieczenia systemu antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych;
 • dostępy – logowanie, złożoność i ważność haseł;

Audyt odgrywa kluczową rolę nie tylko w niezależnej i neutralnej ocenie istniejących już zabezpieczeń, ale również uświadamia kierownictwo organizacji i wspiera je w przeciwdziałaniu różnorodnym zagrożeniom w otoczeniu organizacji. Audyt uwypukla obszary nad którymi należy popracować, by zachowana ciągłość działania była na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i przyjętymi standardami. Wszystko to ma wpływ na podniesienie efektywności procesów zachodzących wewnątrz organizacji.

Specjalizujemy się w obszarach:

Stosujemy najlepsze podejście do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, pracując w oparciu o:

 • Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności
 • normę PN-ISO/IEC 27001 standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Audyty mające na celu poprawę bezpieczeństwa informacji w firmie, często są przeprowadzane poprzez stosowanie najlepszych praktyk opartych na normach, w tym ISO/IEC 27001. Norma jest zbiorem zasad i wytycznych wskazując  skuteczne narzędzia i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych, ich archiwizowania oraz sposobu ich przekazywania.

Jakie korzyści?

Niezależnie od tego, czy organizacja jest zobowiązana przepisami prawa do przeprowadzenia cyklicznych audytów bezpieczeństwa informacji, zaleca się realizację takich działań z uwagi na to, że są dobrą praktyką rynkową. Mogą być ponadto wymogiem stawianym przez partnerów biznesowych lub wynikać z  wewnętrznych zapisów przedsiębiorstwa.

 1. Zespół specjalistów zbada aktualny stan zabezpieczenia zasobów, uwypukli potencjalne zagrożenia, wskaże luki i niezgodności oraz przygotuje rekomendację wraz z zaleceniami naprawczo-korygującymi.
 2. Sam zauważysz potrzebę wprowadzenia zmian, by spełniać wymagania prawne, ale też aby udoskonalić zachodzące procesy wewnątrz organizacji w skutecznej walce z cyberatakami.
 3. Zyskasz w oczach swoich kontrahentów – Twoja organizacja będzie widoczna jako ta, która dokłada należytych starań i dba o cyberbezpieczeństwo. Ciągłe doskonalenie się przełoży się na wiarygodność jako zaufany partner biznesowy.

ILE TO KOSZTUJE ?

Ceny mogą być bardzo różne. Koszt audytu zależy od ilości czasu, jaki musi być poświęcony na jego wykonanie, wielkości organizacji, a także od zakresu konkretnych działań. Każdy audyt wyceniamy indywidualnie więc zachęcamy do kontaktu!

ILE TO TRWA ?

Na czas trwania również wpływa wiele czynników, m.in.: zakresu wdrożonego systemu, ilości lokalizacji oraz ilość osób zatrudnionych.


Etapy przeprowadzeniA audytu bezpieczeństwa IT:

PLANOWANIE

Zdefiniujemy cel audytu i określimy kryteria, co do których określana będzie zgodność. Zbierzemy zespół i przygotujemy harmonogram całego audytu, aby sprawnie współpracować z Waszą organizacją. Dobierzemy narzędzia audytowe i sposób komunikacji. Ewentualnie prześlemy ankietę wstępną celem doprecyzowania i uściślenia zasobów i obszarów do zbadania.

Wykonywanie

Podczas spotkania otwierającego omówimy zakresy, przedstawimy metodykę prowadzenia, kwestie organizacyjne i techniczne. Zbadamy dokumentację, zbierzemy wywiady, przeprowadzimy listy kontrolne i wykonamy testy. Po zakończeniu prac audytowych zorganizujemy spotkanie zamykające, podczas którego omówione zostaną wykonane czynności i ewentualne zidentyfikowane niezgodności.

RAPORTOWANIE

Na podstawie zebranych informacji i danych, oddamy w Twoje ręce kompletny raport stanu zabezpieczeń systemów IT, zawierający zarówno stwierdzone niezgodności, luki, a także rekomendacje co do niezbędnych poprawek, których wdrożenie pozwoli Ci podnieść poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

działania poaudytowe - opcjonalnie

Jednostka audytowana, po otrzymaniu raportu z audytu zobligowana jest do zbadania przyczyn odnotowanych niezgodności i podjęcia określonych działań poaudytowych (korygujących, zapobiegawczych, doskonalących) w celu ograniczenia ponownego ich powstania w SZBI. Możemy wesprzeć Waszą organizację we wdrożeniu poszczególnych rekomendacji wynikających z raportu.


USŁUGI USZYTE NA MIARĘ ?

Aby kompleksowo zweryfikować poziom cyberbezpieczeństwa Waszej organizacji, uwzględniając oczekiwania i potrzeby, przeprowadzamy ponadto:

CO NAS WYRÓŻNIA?

przeprowadź Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.