POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż Administratorem podanych przez  Panią/Pana danych osobowych jest:
B&B Jacek Baron z siedzibą w Piekarach Śląskich (kod pocztowy: 41-946) przy ul. Walentego Roździeńskiego 2a, NIP: 4980171065, REGON: 243143493

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe jako Administrator zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania – art. 6 ust. 1 pkt pkt b/c oraz f RODO.
 2. Zapewniamy przejrzystość przetwarzania danych osobowych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług, organizacji szkoleń). Dbamy o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając dane osobowe, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), podejmiemy odpowiednie kroki, w tym poinformujemy o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji świadczenia uniemożliwi jej świadczenie.
 5. Decyzje dotyczące realizacji celu, dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważniane przez Administratora – będą to pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby realizować swoje obowiązki,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,
 • partnerzy (kontrahenci) naszych relacji biznesowych,
 • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
 • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, a także z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń w związku z wyrażoną zgodą.
 3. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

DOSTĘP

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 2. W przypadku podejrzenia, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@b-and-b.pl lub na adres korespondencyjny Naszej siedziby: B&B Jacek Baron z siedzibą w Piekarach Śląskich (kod pocztowy: 41-946) przy ul. Walentego Roździeńskiego 2a