Ogólne warunki Reklamacji B&B Prosta Spółka Akcyjna

 1. B&B  Prosta Spółka Akcyjna pośredniczy w zgłoszeniu reklamacji pomiędzy Zgłaszającym reklamację (Klientem), a Gwarantem/Serwisem Gwaranta.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji przez B&B P.S.A. jest prawidłowe jej zgłoszenie poprzez formularz reklamacji, który przekazuje Opiekun Handlowy bezpośrednio Zgłaszającemu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Model produktu
  b) Numer seryjny, o ile taki posiada
  c) Numer faktury wystawionej przez B&B
  d) Numer zamówienia B&B
  e) Numer umowy ( jeśli została zawarta)
  f) Szczegółowy opis usterki
  g) Data stwierdzenia usterki
  h) Dane zgłaszającego:
      – Imię i Nazwisko
      – Adres e-mail
      – numer telefonu
      – Nazwa firmy
      – Adres firmy
  i) Wymiary paczki
  j) Waga paczki
 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego w B&B P.S.A., uruchomiona zostaje procedura reklamacyjna i zgłoszenie zostaje przekazane do odpowiedniego serwisu Gwaranta.
 6. Zgłaszający zobowiązany jest:
  a) wydrukować etykietę przekazaną przez B&B P.S.A. i nakleić ją na paczkę,
  b) opisać paczkę numerami reklamacyjnymi przekazanymi przez B&B P.S.A.
  c) starannie zabezpieczyć przedmiot reklamacji na czas transportu.
  d) przekazać przedmiot reklamacji w stanie kompletnym (tj. wraz ze wszystkimi akcesoriami).
 7. W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w punkcie 6 c, powstałe wady będą traktowane jako uszkodzenia mechaniczne stanowiące podstawę do odmowy wykonania czynności przez serwis Gwaranta z tytułu gwarancji/rękojmi. Na Zgłaszającym spoczywa obowiązek wykazania, że dany produkt przed jego zabezpieczeniem na czas transportu nie posiadał wad, o którym mowa powyżej.
 8. Przed wysłaniem produktu do naprawy ( do serwisu Gwaranta) Zgłaszający powinien wykonać kopię zapasową danych zapisanych w pamięci produktu (w szczególności dysku twardego, kart SD), ponieważ jego naprawa wiąże się z ryzykiem ich utraty. Gwarant, ani B&B P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych zapisanych w pamięci produktu oraz zastrzega sobie  możliwość odtworzenia systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych. Sposoby wykonania kopii zapasowych danych dostępne są na stronach internetowych Producentów produktu.
 9. B&B P.S.A. przekazuje niezwłocznie Zgłaszającemu informację otrzymaną z serwisu Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres e mail w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia wadliwego produktu przez serwisa Gwaranta. W przypadku wykonywania czynności z tytułu  gwarancji/rękojmi przez serwis zewnętrzny czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, B&B P.S.A. może obciążyć Uprawnionego kosztami transportu oraz kosztami związanymi z przeprowadzonymi czynnościami serwisowymi.
 11. W żadnym wypadku, B&B P.S.A. nie pokrywa kosztów transportu reklamowanych produktów za pośrednictwem innego, niż wskazany przez B&B P.S.A., spedytora lub przewoźnika
 12. Odwołanie od decyzji Gwaranta/Serwisu Gwaranta co do zasadności reklamacji lub co do sposobu zaspokojenia roszczeń Zgłaszającego w przypadku uznania reklamacji za zasadną, powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Opiekuna handlowego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania produktu.